ปิดเมนู
TH | EN

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ปลอดภัยในทุกด้านของธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน ที่มีแผนงานและการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนงานของ
รัฐบาลไทย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

 • ลดความเสี่ยงของผู้ลงทุน โดยเน้นขจัดปัญหาและแก้ไขอย่างรัดกุม และดำเนินแผนธุรกิจ
  ด้วยความปลอดภัยในทุกด้าน
 • สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
 • เน้นการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตไฟฟ้า
  พลังงานสะอาด และดูแลให้เกิดความเสถียรภาพ พร้อมต่อยอดการลงทุนให้มีความมั่นคง
  ปลอดภัยแบบยั่งยืน

ปรัชญาองค์กร

ความสำเร็จในธุรกิจไม่ใช่ผลตอบแทนที่ดีอย่างเดียวเสมอไป ความมั่นคง
และความก้าวหน้าของสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจ ความสำเร็จ
ที่จะเกิดขึ้นนั้น ย่อมมาจากความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มิใช่เกิดจาก
การแย่งชิงและเอาเปรียบ ผลประกอบการที่ดีเป็นเพียงปลายทางสุดท้ายที่จะจัดสรร
แบ่งปันต่อกันด้วยความยุติธรรม เมื่อทุกสรรพสิ่งสอดประสานด้วยหลักคุณธรรม ธุรกรรม และความก้าวหน้าย่อมเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

 • พัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน และคุณภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการฐานความรู้ด้านพลังงาน
  ด้วยระบบสารสนเทศ พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการลดผลกระทบปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • พัฒนาความสามารถของบุคลากรและผู้รับเหมา ผ่านระบบประเมินศักยภาพ
  ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐาน
  การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ค่านิยม