ปิดเมนู
TH | EN

บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดโครงการ

สถานที่ตั้ง : ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
กำลังผลิตไฟฟ้า : 30 MW (DC) / 30 MW (AC)
พื้นที่โครงการ : ประมาณ 300 ไร่
ประเภทของแผ่น PV Module : Polycrystalline
มูลค่าการลงทุน : 2,700 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : ปี 2556-2557
เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า : มีนาคม 2557
จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : ค่าไฟฐาน (Base Tariff) + ค่ารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) 8.00 บาท ต่อหน่วย
ระยะเวลาของสัญญา : 25 ปี