ปิดเมนู
TH | EN

ความเป็นมา

กลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี วางแผนที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
และปลอดภัยในการผลิตพลังงานไฟฟ้า พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนความปลอดภัยของชุมชนและผู้สนใจร่วมลงทุนกับเรา

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สำคัญคือ ต้นทุนต่ำมีปริมาณ
มหาศาล ทั้งยังได้รับความนิยมในการนำมาแปรเป็นพลังงานไฟฟ้า อันเนื่องมาจากแนวโน้มความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรากลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี
ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของเรา ซึ่งตอบโจทย์การลงทุนในธุรกิจพลังงาน
บนเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ที่จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาท ในปี 2556 ภายใต้การบริหารจัดการของนายแพทย์ วัลลภ ยังตรง ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในขณะนั้น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชลบุรี ทำการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบายที่ชัดเจนและแน่วแน่ที่มีต่อภาครัฐของไทย ทำให้เราได้รับ
การยอมรับในฐานะหนึ่งในบริษัทผู้แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานสะอาดของประเทศ

เรากลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี วางแผนที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและปลอดภัยในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ เป็นหลัก เพื่อก้าวเคียงข้างไปกับ
การพัฒนาศักยภาพของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัย
ของชุมชนและผู้สนใจร่วมลงทุนกับเรา