ปิดเมนู
TH | EN

ภารกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

คือ พันธกิจหลักในการร่วมลงทุนของเรา กลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์ พร้อมที่จะลดความเสี่ยงให้มากที่สุดอย่างแท้จริงให้แก่ผู้ซึ่งต้องการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
โดยเราได้ศึกษาและลดอัตราความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และตอบสนองนโยบายของรัฐในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้การให้ความสำคัญ
ด้านความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพและดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่โรงไฟฟ้าของเราตั้งอยู่
พร้อมทั้งช่วยเหลือพันธมิตรและลูกค้าของเราในการผลิตพลังงานสะอาดและให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนซึ่งคุ้มค่าในการร่วมลงทุนกับเรา

ภารกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี

ความสำคัญของการใช้พลังงานมีส่วนสำคัญในการเติบโตของสาธารณูปโภคของประเทศอย่างแท้จริง
ในปัจจุบันมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทย มีมากถึงประมาณ 179,000 ล้านหน่วยต่อปี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าหลัก โดยมีสัดส่วนประมาณ 70% ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งก๊าซธรรมชาติถือได้ว่า
เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป ทำให้กระทรวงพลังงานปรับแผนแม่บท โดยวางแผนให้มีการใช้พลังงาน
จากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้า
จากต่างประเทศ และการใช้พลังงานในรูปแบบนี้จะทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ในปัจจุบัน โดยแผนงานของกระทรวงพลังงานเล็งเห็นถึงพลังงานทดแทนที่มีรูปแบบพลังงานสะอาด และปลอดภัย หนึ่งในพลังงานทดแทน
ที่มีศักยภาพอย่างหนึ่งของประเทศไทย คือ พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อมาทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากแบบดั้งเดิมของประเทศ ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างมากมายในโลก
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีจำนวนมากและราคาไม่แพง มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบโดนแผ่นเซลล์
รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงาน (โฟตอน) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเลคตรอนในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะแยกตัวออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
เมื่ออิเล็คตรอนเคลื่อนที่แบบครบวงจร จะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนกลางวัน ซึ่งเหมาะในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า

โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า โดยการนำแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้ากับ กลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี ดังนี้

จุดเด่นของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

1
ไม่มีมลพิษทางเสียง เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนในการผลิตกระแสไฟ
2
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
3
สามารถใช้งานแบบอัตโนมัติ และใช้การบำรุงรักษาที่น้อยมาก
4
ประสิทธิภาพในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ที่พัฒนามากขึ้น ทำให้สามารถผลิตแผ่นที่มีกำลังวัตต์ในการผลิตสูงขึ้น จึงใช้เนื้อที่ในการติดตั้งลดลง
5
ผลิตไฟฟ้าได้แม้ในยามที่แดดอ่อน หรือมีเมฆ
6
ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

ทำให้กลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system)
เป็นระบบไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง เพื่อขายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรงไฟฟ้า “ชลบุรี” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 300 ไร่ ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 2,700 ล้านบาทนี้

มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ประมาณ 10 คน ประกอบด้วยฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายซ่อมบำรุง และหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยฝ่ายปฏิบัติการจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้า
เริ่มจากการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมทำงานหรือไม่ โดยตรวจสอบจากระบบมอนิเตอร์ (Monitoring) ของระบบ หากระบบขัดข้องจะรีบเข้าทำการแก้ไขในจุดที่พบปัญหาทันที

หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นระบบจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ แสงอาทิตย์จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังจากนั้นก็ติดตาม
เฝ้าดูการทำงานของระบบการผลิตทั้งหมด จนกว่าแสงอาทิตย์แห่งวันจะหมดไป อย่างไรก็ตามเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ระบบจะรู้ตำแหน่งและแจ้งเตือนทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้ไปตรวจสอบแถวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดความผิดปกตินั้น สำหรับการดูแลบำรุงรักษาอื่นๆ ก็มีเพียงการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดจากฝุ่นละอองด้วยน้ำสะอาด
ที่ทดสอบแล้วว่ามีค่าเป็นกลาง (pH Balance) โดยใช้น้ำจากก๊อกที่ติดตั้งไว้ทั่วพื้นที่ และเครื่องฉีดน้ำแรงดัน ล้างทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งแผนการดำเนินงานในอนาคตของพวกเรา เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาและวิจัยพลังงานในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและนำพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

“นี่คือคำมั่นของพวกเรา กลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี”