ปิดเมนู
TH | EN

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี เรามุ่งมั่นสรรค์สร้าง “ความสุข”
และเสริมสร้าง “คุณค่า” ให้แก่คนในชุมชน ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม

เรากลุ่มบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี ตระหนักถึงความสำคัญของ “ชุมชน” ว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เราจึงริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ
มากมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน และต่อยอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนมาโดยตลอด
อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการขยายความเจริญเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเรามุ่งมั่นสรรค์สร้าง “ความสุข” และเสริมสร้าง “คุณค่า” ให้แก่คนในชุมชน
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม

เราสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับหลายโรงเรียนในชุมชน ผ่านทางผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล
ในท้องที่ซึ่งโรงไฟฟ้าของเราตั้งอยู่ นอกจากนี้เรายังมีแผนในอนาคตที่จะสร้างอาคารนิทรรศการ
เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ณ โรงไฟฟ้าของเราที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านพลังงานทดแทนแก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้พลังงานทดแทน ซึ่งทรงคุณค่าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของไทย

ขณะเดียวกันเราจัดสรรงบประมาณแต่ละปีในการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่ชุมชน
โดยจัดหาวิทยากรจากหลากหลายอาชีพมาอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้กับคนในชุมชนใช้ประกอบอาชีพ ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งจะทำให้ชุมชนแข็งแกร่ง พึ่งพาตนเองได้ และเติบโตไปพร้อมๆ กัน
กับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้